Osteopatia i Ciclisme – Entrevista a la Ellen Skerritt

Cada cop més ciclistes professionals de tot el món escullen Girona per establir-se i entrenar. Aquest és el cas de la Ellen Skerritt, una jove australiana que comparteix amb nosaltres la seva experiència i el paper de l’osteopatia en la seva preparació.
Ellen Skerrit i Carles De Luna

Hola Ellen! Ens pots explicar si us plau qui ets i què fas?

Em dic Ellen Skerritt, tinc 21 anys (22 a finals d’any), vinc d’Austràlia i sóc ciclista professional. Aquest any és la meva primera temporada competint al World Tour i UCI (Unió Ciclista Internacional), i està essent un gran any per mi sens dubte!

Retrat de la Ellen Skerritt

Com és que hagis vingut aquí a Girona?

Vaig arribar a Girona a través del meu contracte amb Ale Cipollini, un equip ciclista internacional. Quedava molt lluny viure a Austràlia i venir aquí a competir. Llavors em vaig haver d’instal·lar a Europa. Havia escoltat moltes coses bones de Girona! El bon temps, les muntanyes, l’entrenament, l’estil de vida, la gent… Sempre hi ha alguna cosa per fer! Pots fer vida normal a part de la teva vida esportiva. Existeix també una gran comunitat de ciclistes i d’Australians , vaig pensar que seria un bon lloc per establir una nova llar lluny de casa.

I què és el que trobes a faltar aquí Girona?

Bé… No m’agrada el fet que no domini encara el castellà i el català! Intento aprendre, faig classe un cop a la setmana i al dia següent, ensenyo Anglès. Em confonc una mica amb el Català, però intento aprendre una mica dels dos idiomes, és clar. Però, trobar quelcom a faltar a Girona? Poca cosa.

El fet que no parlis l’idioma et va condicionar per venir a viure aquí?

És un procés força llarg venir des d’Austràlia a Girona per viure. Per suposat, tens la tota la logística per arribar aquí: obtenir el visat, arreglar els papers, demanar la residència… I sí, el fet de no parlar l’idioma va dificultar el procés, a més era la primera vegada per mi. Però si ho prepares amb temps com jo que vaig tenir dos mesos,  estava tot solucionat abans que vingués aquí.

Quins són els teus objectius en l’àmbit esportiu?

Els meus objectius esportius aquest any 2016 giren al voltant de l’equip. És el meu primer any com a professional, i passes d’estar a dalt de tot a Austràlia a estar a baix a Europa i has de començar de nou. Estic jugant més un rol d’equip, recolzant les meves companyes perquè obtinguin bons resultats. Després, si arriba el meu moment i he guanyat prou experiència, el meu objectiu es centrarà en obtenir resultats individuals.

A part de la teva vida esportiva, estàs estudiant?

Sí, intento trobar un equilibri entre la meva vida professional i els meus estudis. És una mica complicat venint d’Austràlia, tant lluny… però he continuat la meva formació a la universitat online, estic estudiant un Grau en Comunicació.

Alguna vegada has patit una lesió esportiva? Quin tipus de lesió?

Mai he tingut un trencament definitiu que pugui causar una lesió, però dintre de la meva carrera esportiva (5 anys ara) vaig estar experimentant molèsties i dolors en algunes àrees del cos. Aquest any especialment, amb l’increment de la intensitat en les competicions i l’entrenament, aquestes àrees van començar a inflamar-se a principis d’any. El tractament regular amb osteopatia les manté sota control. M’he adonat que algunes àrees del meu cos funcionaven molt bé i altres no tant.

Com ha influenciat l’Osteopatia en la teva preparació física com a ciclista?

L’Osteopatia m’ha ajudat a gestionar el dolor d’esquena. Quan vas en bicicleta, la càrrega física la suporta l’esquena i, després, quan estàs cansat, això pot causar-te molèstia. L’Osteopatia ajuda el meu cos a relaxar-se perquè totes les àrees es vagin col·locant als llocs correctes. M’agrada perquè té una visió global del cos: no només es centra en la part muscular. He gaudit de com es tenen en compte les manipulacions en l’osteopatia, menjar sa, així com dels bons consells de vida que dona l’osteòpata!

Recomanaries l’Osteopatia a altres ciclistes o atletes?

Recomanaria l’Osteopatia a tots els atletes, en particular als ciclistes. A mi personalment, els massatges no m’han fet gran cosa. Al tenir una visió més global, trobo que amb l’osteopatia el meu cos funciona millor, de manera més eficient i pateixo molt menys dolor. És un gran canvi i per millor! Es nota molt.

Osteopatia i Ciclisme - Ellen Skerritt i Carles de Luna

Carles (el teu osteòpata aquí a Physio) no sap que et faré aquesta pregunta, serà divertit veure com reacciona!

Ellen, tens un missatge per en Carles?

 Sí! Tinc un missatge per en Carles! Primer de tot, et vull donar les gràcies per aguantar-me quan estic molt rondinaire després d’un entrenament o un tour, i també per la teva paciència. Aprecio tot el coneixement que he guanyat. Només aquest any, he aprés molt més sobre el meu cos que en els últims 4 anys. M’ha ajudat a gestionar les meves molèsties i estic anant millor que mai sobre la bici, per tant, moltíssimes gràcies també per això, Carles!

Ellen: nosaltres (Carles, Xavier, i tot l’equip de Physio) volem donar-te les gràcies per ser com ets, per ajudar-nos a conèixer millor les necessitats dels atletes i per confiar en nosaltres per la teva preparació física. Et desitgem el millor per la teva carrera professional, estem absolutament convençuts que ho faràs molt bé i et seguim des d’aquí!

 

TEXT ORIGINAL:

 
 G’day Ellen! Please can you introduce yourself?

My name is Ellen Skerritt, I’m 21 years old (22 by the end of the year) from Australia and I’m here as a professional cyclist. This year is my first season racing in World Tour and UCI cycling races, and it’s been a big year so far!

How did you end up here in Girona?

I ended up in Girona through my contract with Ale Cipollini as they are an international cycling team. To live in Australia, it’s too far to come to in from for racing so I had to base myself somewhere in Europe. And I had heard a lot of good things about Girona! The weather being one, the mountains, the training, the lifestyle, the people…There’s always something to do. You can have a normal life plus your sporting life. There’s also quite a big community here for cyclists and Australians, so I think I could make another home somewhere away from home…

And what do you dislike about Girona?

Well… I don’t like the fact I can’t speak Spanish yet! I’m trying to learn, I do Spanish class once a week and then on the other night I teach English. I get a little confused with the Catalan but I’m learning a bit of both to give everybody happy, because, remember, I’m in Catalunya! There’s really not that much to dislike about Girona.

Is the fact you don’t speak well the language a barrier to come and live here?

It’s quite a long process to come from Australia to Girona to live. Obviously you have logistics of getting here and yes: visas, all the paperwork, and getting residency… Not speaking the language has made it quite a difficult experience, being my first time as well. But if you allow yourself enough time, which I had a couple months, it was all sorted before I came over here.

What are your sporting goals?

My sporting goals for 2016 have been revolved around the team this year. I’m a first year professional, so you go from being the top in Australia to the very bottom in Europe and you have to start again. I’m playing more of a team role to support my teammates so they can get results. Then, eventually when it’s my time and I have gained the experience, my goal will be to get personal results.

Besides your sporting life, are you studying?

Yes, I’m trying to balance my professional career with also study. It’s been quite difficult because coming from Australia, very far away… I have continued online university and I’m studying a bachelor in Communications.

Have you ever suffered a sports injury? What kind of injury?

I’ve never had a definite crash causing injury, but I have experienced throughout my sporting career (which has gone over 5 years now) niggles and pain in certain areas. Especially this year, with such an intense increase in racing and training, those areas have started to flare up at the beginning of the year. Regular osteopathy has sort of kept them all under control. I just found that some areas of my body would work too hard and areas wouldn’t work hard enough.

How osteopathy did helped you in your physical training?

I find osteopathy helps manage my pain of the back. On the back there is physical load of biking and afterwards when you’re tired it can be quite uncomfortable. Osteopathy helps to relax my body and put it back into the areas where it’s meant to be. I like Osteopathy because it takes in the whole approach; it doesn’t just look at the muscular side. I’ve enjoy how it takes into account the manipulations, eating healthy, and the osteopath also gives plenty of great life advice as well!

Would you recommend Osteopathy to other cyclists or athletes?

I would recommend osteopathy to all athletes, in particular cyclists. I found that for me, personally, massage only does so much. As osteopathy is taking the whole approach, I found my body works much more efficiently and I in a lot less pain, which is a nice big change! It’s very noticeable.

Carles (your osteopath here in Physio) doesn’t know about this question, so it will be funny to see how he reacts!

Do you have a message for Carles?

Yes! I have a message for Carles! I would like to say thank you, first of all, for dealing with me when I’m very grumpy after training or a big tour! I’d like to thank you for being patient with me when I can be testing, and I also appreciate the knowledge that I’ve gained. Just this year, I have learnt more than I haven’t the last 4 years about my body. It has really helped with managing my pain levels and I’m doing the best I’ve ever done on the bike, so I can thank Carles for that!

Ellen: WE (Carles, Xavier, and all Physio team) want to thank you a lot for being as you are, for helping us knowing better the needs of athletes and for trusting us for your physical training. We wish you the best for your professional career, we’re absolutely sure you’ll do great and we’ll be here to see it!

Tu també, com la Ellen, ets cicliste i vols saber més sobre què pot fer l’osteopatia per tu?

Omple el formulari de contacte i t’ajudarem!

Are you, as Ellen, a ciclist and do you want to know what osteopathy can do for you?

Write us through the contact form and we’ll help you!

 

Aquest artícle ha estat creat per:

Osteòpata D.O.

Els articles són propietat intel·lectual de
PHYSIO Clínica d’Osteopatia i Fisioteràpia

Per a més informació podeu emplenar el nostre formulari de contacte.
O trucar-nos directament al 972 20 71 62.